DGNB Certyfikacja DGNB w pigułce - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
Certyfikacja DGNB w pigułce
Niemiecki certyfikat DGNB jest najmłodszym z omawianych certyfikatów – w  2018 roku obchodzi swoje 10-lecie.  Jest opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego  i wydaje się być najbardziej przejrzystym z wielokryterialnych systemów oceny budynków.  
 
W Polsce w 2017 roku mieliśmy przyznany zaledwie trzy certyfikaty DGNB: dla kompleksu 10-ciu budynków – fabryki Volkswagena we Wrześni orz dwóch galerii handlowych na pomorzu.

Doradcy
DGNB wyróżnia dwie kategorie doradców: DGNB Consultant i DGNB Auditor. Pierwszy posiada podstawową wiedzę z zakresu DGNB i jest tytułem analogicznym do LEED Green Asociate. Natomiast DGNB Auditor jest bardziej zbliżony do BREEAM International Assesor – bierze on udział w całym procesie powstawania budynku, od etapu projektowania aż do oddania do użytku i uzyskanie certyfikatu.
DGNB stawia najwyższe z trzech systemów wymagania dla przyszłych konsultantów. Aby przystąpić do egzaminu należy wykazać się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz  wykształceniem związanym ściśle z branżą budownictwa.
Egzamin składa się z kilku modułów: modułu 0 – sprawdzającego podstawową wiedzę z zakresu certyfikacji DGNB, zakończoną egzaminem, modułów 1a i 1b, również zakończonych egzaminem oraz wreszcie modułu 2 w formie warsztatów,  która pozwala uzyskać licencję audytora DGNB.

Certyfikacja DGNB
W przypadku certyfikacji DGNB, inaczej niż w pozostałych dwóch przypadkach, wymagania krytyczne są tylko dwa i nie są one uzależnione od pozostałych punktów, które warunkują uzyskanie certyfikatu. Mimo iż wymagań krytycznych jest niewiele, nie są one łatwe do spełnienia, a niedopełnienie choć jednego dyskwalifikuje dalszą certyfikację budynku.
Wymagania krytyczne DGNB:
 
  • W powietrzu wybranych pomieszczeń podlegających testowaniu całkowita zawartość LZO  ( organicznych związków lotnych ) nie może przekraczać 3000 mikro g/m3, oraz zawartość formaldehydu nie może przekraczać 120 mikro g/m3
  • Budynki muszą mieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach

Warto zwrócić uwagę, iż jest to jedyny system, który aż tak duży nacisk kładzie na udogodnienia dla niepełnosprawnych. Żaden z pozostałych systemów nie ma tak jasno określonej kwestii tego typu ułatwień dostępu. Związane jest to między innymi z odmiennym, niż w pozostałych systemach rozkładem ocenianych kategorii. W tym przypadku są to poszczególne aspekty z różnych dziedzin.
Tak więc certyfikacja DGNB wyróżnia następujące aspekty:
 
  • Aspekt ekologiczny
  • Aspekt ekonomiczny
  • Aspekt społeczno-kulturowy  
  • Aspekt technologiczny
  • Aspekt jakości procesu
  • Aspekt lokalizacji  
         
System certyfikacji DGNB dzieli się n cztery poziomy certyfikcji, przy czym uzyskanie wyższej kategorii wymaga spełnienia wszystkich warunków kategorii niższej, czyli aby starać się o certyfikat na poziomie Silver, należy spełnić wszystkie warunki poziomu Bronze oraz uzyskać łącznie 65-79,9 % łącznej ilości punktów. Analogicznie, aby uzyskać certyfikat na poziomie Gold należy spełnić wszystkie warunki poziomu Silver oraz uzyskać co najmniej 80 % ogólnej liczby punktów.
Rys.  Poziomy certyfikacji DGNB

Certyfikacja  DGNB jest możliwa do zastosowania praktycznie w każdym typie budynków, ze względu na swoją unikalność kryteriów. Kryteria te można odnieść zarówno do budynku biurowego jak i mieszkaniowego czy też szkoły lub przedszkola. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości stosowania, co w niedługim czasie może przełożyć się na duży wzrost popularności i stosowalności tego młodego systemu certyfikacji.
 
LEED, BREEAM a może DGNB

Wybór systemu certyfikacji dla naszego budynku nie jest łatwy. Zależy on w głównej mierze od lokalizacji, standardów danego kraju oraz przeznaczenia budynku. Ograniczeniem jest tutaj możliwość stosowania w poszczególnych krajach, gdyż nie wszystkie kraje uznają poszczególne systemy certyfikacji.
Oprócz trzech wymienionych, istnieje wiele innych systemów wielokryterialnej oceny budynków, które nie zdobyły jeszcze takiej popularności. Każdy z nich ma podobieństwa i różnice, wiele z nich działa analogicznie. Wszystkie jednak mają na celu poprawę jakości życia, nie ingerując zbytnio w środowisko naturalne, chroniąc zasoby naturalne i wykorzystując energię odnawialną.

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: EcoSquad
Wróć do spisu treści