DGNB - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści


                               
                                 DGNB
Oferujemy możliwość zarówo przeprowadzenia procesu certyfikacji DGNB jak i wsparcia generalnego owykonawcy w procesie certyfikacji. Nasi doświadczeni konsultanci podpowiedzą jaka forma certyfikacji będzie najkorzystniejsza a zespół czuwający nad każdą inwestcją zadba o minimalizację kosztów i kompleksową osługę. Oferujemy zarowno certyfikację now powstających jak i już istniejących obiektów.DGNB

DGNB to najpopularniejszy na niemieckim rynku nieruchomości system certyfikacji wielokryterialnej budynków. Jest opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego  i wydaje się być najbardziej przejrzystym z wielokryterialnych systemów oceny budynków. Sprawia to, że z coraz większą ciekawością przyglądają mu się inwestorzy również w innych krajach Europejskich, w tym również w Polsce. Ponieważ jednak jak do tej pory nie udało się jeszcze uzyskać tego certyfikatu na rodzimym rynku, tak niewiele osób posiada wiedzę na temat tego systemu certyfikacji. Zainteresowaniem natomiast cieszy się pierwsza w Polsce inwestycja, starająca się o ten certyfikat.  Założeniem certyfikacji DGNB jest określenie celów zrównoważonego budownictwa już w początkowej, projektowej fazie projektu.
Certyfikat DGNB powstał w 2008 roku jako wynik konsultacji i kompromisów architektów, ekologów oraz przedstawicieli rynku nieruchomości i branży budowlanej. W chwili obecnej w DGNB zarejestrowano ponad 300 projektów, certyfikowano już ponad 280, a w fazie pre-certyfikacji znajduje się około 250 projektów, co daje łącznie ponad 850 projektów. Ciekawostką jest, iż ponad 780 projektów z ogólne puli obiektów znajduje się w Niemczech. Kolejnym krajem szeroko rozwijającym się w tej certyfikacji jest Austria z suma około 50 projektów w fazie pre-certyfikacji lub certyfikacji.

Doradcy

DGNB wyróżnia dwie kategorie doradców: DGNB Consultant i DGNB Auditor. Pierwszy posiada podstawową wiedzę z zakresu DGNB i jest tytułem analogicznym do LEED Green Asociate. Natomiast DGNB Auditor jest bardziej zbliżony do BREEAM International Assesor – bierze on udział w całym procesie powstawania budynku, od etapu projektowania aż do oddania do użytku i uzyskanie certyfikatu.

DGNB stawia najwyższe z trzech systemów wymagania dla przyszłych konsultantów. Aby przystąpić do egzaminu należy wykazać się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz  wykształceniem związanym ściśle z branżą budownictwa.
Egzamin składa się z kilku modułów: modułu 0 – sprawdzającego podstawową wiedzę z zakresu certyfikacji DGNB, zakończoną egzaminem, modułów 1a i 1b, również zakończonych egzaminem oraz wreszcie modułu 2 w formie warsztatów,  która pozwala uzyskać licencję audytora DGNB.

Certyfikacja DGNB

W przypadku certyfikacji DGNB, inaczej niż w przypadku LEED czy BREEAM, wymagania krytyczne są tylko dwa i nie są one uzależnione od pozostałych punktów, które warunkują uzyskanie certyfikatu. Mimo iż wymagań krytycznych jest niewiele, nie są one łatwe do spełnienia, a niedopełnienie choć jednego dyskwalifikuje dalszą certyfikację budynku.
Wymagania krytyczne DGNB:
• W powietrzu wybranych pomieszczeń podlegających testowaniu całkowita zawartość LZO ( organicznych związków lotnych ) nie może przekraczać 3000 mikro g/m3, oraz zawartość formaldehydu nie może przekraczać 120 mikro g/m3
• Budynki muszą mieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach

Warto zwrócić uwagę, iż jest to jedyny system, który aż tak duży nacisk kładzie na udogodnienia dla niepełnosprawnych. Żaden z pozostałych systemów nie ma tak jasno określonej kwestii tego typu ułatwień dostępu. Związane jest to między innymi z odmiennym, niż w pozostałych systemach rozkładem ocenianych kategorii. W tym przypadku są to poszczególne aspekty z różnych dziedzin.

Tak więc certyfikacja DGNB wyróżnia następujące aspekty:
• Aspekt ekologiczny – składający się z 15 podkategorii

• Aspekt ekonomiczny – 2 podkategorie

• Aspekt społeczno-kulturowy  - 17 podkategorii

• Aspekt technologiczny – 10 podkategorii

• Aspekt jakości procesu – 13 podkategorii

• Aspekt lokalizacji  - 8 podkategorii

Na 15 podkategorii aspektu ekologicznego składa się między innymi wpływ inwestycji na globalne ocieplenie i lokalne zagrożenia dla środowiska. Uwzględnia on również takie elementy jak zapotrzebowanie na przestrzeń i wodę oraz nieodnawialną energie pierwotną.
Aspekt ekonomiczny uwzględnia natomiast tylko dwie kategorie: koszty cyklu życia obiektu oraz przydatność przez inne firmy i podmioty.
Aspekt społeczno-kulturowy to najobszerniejszy pod względem podkategorii aspekt – składa się ich na niego aż 17. Wśród można znaleźć aspekty odnoszące się do komfortu termicznego w zimie czy w lecie oraz wewnętrznej higieny powietrza. Jednak kategoria ta zawiera również podpunkty związane z przewidywaniem niebezpiecznych zdarzeń czy udziałem sztuki w tworzonym obiekcie, czy wreszcie wpływ na integrację społeczną.
W części dotyczącej aspektu technologicznego znajdziemy takie kategorie jak ochrona przeciwpożarowa, izolacja akustyczna czy wytrzymałość oraz odporność na grad, burze i powodzie. W tej kategorii odnajdziemy również elementy związane z zabezpieczaniem i przechowywaniem danych – możliwości tworzenia kopii zapasowych.
Aspekt jakości procesu zawiera 13  kategorii, wśród których odnajdziemy między innymi te dotyczące jakości wykonawców, kwalifikacji personelu operacyjnego czy też uwzględnienie aspektów zrównoważonego rozwoju w przetargach.
Ostatnim kryterium branym pod uwagę w certyfikacji DGNB jest aspekt lokalizacji, który uwzględnia elementy związane z relacją budynku z otaczającą go zabudową, dostępem do transportu czy usług publicznych.

System certyfikacji DGNB swoją przejrzystość zapewnia również tylko trzem poziomom certyfikacji: Bronze, Silver i Gold, przy czym uzyskanie wyższej kategorii wymaga spełnienia wszystkich warunków kategorii niższej. Czyli aby starać się o certyfikat na poziomie Silver, należy spełnić wszystkie warunki poziomu Bronze oraz uzyskać łącznie 65-79,9 % łącznej ilości punktów. Analogicznie, aby uzyskać certyfikat na poziomie Gold należy spełnić wszystkie warunki poziomu Silver oraz uzyskać co najmniej 80 % ogólnej liczby punktów.Wróć do spisu treści