HQE - francuski certyfikat zielonego budownictwa - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
HQE - czyli jak o robią francuzi.
Francuski standard oceny budownictwa zrównoważonego

Standardy budynków ekologicznych są tematem poruszanym każdorazowo na konferencjach poświęconych klimatowi i środowisku. Nie inaczej było również w przypadku konferencji World Efficiency, która stałą się okazją do zorganizowania pierwszego Międzynarodowego Szczytu HQE.  Podczas spotkania fachowcy, entuzjaści oraz inni zainteresowani tematyką HQE mogli wymienić doświadczenia i praktyki z zakresu budownictwa w tym francuskim standardzie.

HQE to organizacja skupiająca od 20 lat ludzi zaangażowanych w zrównoważony rozwój budownictwa. Stworzony we Francji standard HQE zyskał międzynarodowy zasięg dzięki organizacji certyfikującej Cerway i jest już obecny w 19 krajach na 5 kontynentach.

HQE™ jest, obok LEED i BREEAM, jednym z   najczęściej nadawanych certyfikatów na świecie i został już przyznany  59 mln m 2 w blisko 384 000 obiektach budowanych, remontowanych lub  będących w eksploatacji.
Dzięki certyfikacji HQE™ budynki emitują o 23% mniej gazów cieplarnianych oraz zużywają 12% mniej energii w stosunku do budynków o podobnych rozmiarach, wieku i lokalizacji. Certyfikat HQE™ wyznacza ścieżkę rozwoju branży budowlanej, która już teraz wyprzedza obowiązujące przepisy, zapewniając rozwój wolny od CO 2.
W Polsce nowy  standard budownictwa wyznaczony przez HQE™ spełniają inwestycje  mieszkaniowe Accent Vert oraz Accent Eco realizowane przez Bouygues  Immobilier Polska. Accent Eco jako pierwsza inwestycja nie tylko w  Polsce, ale i w Europie Środkowej otrzymała certyfikat HQE International  na poziomie „Very Good”.

Zakres kryteriów, które musi spełnić inwestycja, by otrzymać certyfikat HQE™ obejmuje cały proces inwestycyjny –  od analizy działki, poprzez projektowanie i prace budowlane, aż po  eksploatację budynku.  Przyznanie certyfikatu gwarantuje, że deweloper  zaplanował realizację swojej inwestycji, spełniając kryteria sprzyjające  ekologii oraz przyszłym użytkownikom. Oceniane są między innymi jakość i  trwałość zastosowanych materiałów, zrównoważone zarządzanie energią i  gospodarką wodną, komfort akustyczny i aspekt wizualny.

Standard HQE podzielony jest na cztery główne grupy tematyczne, które obejmują 14 kryteriów:
ENERGIA – która jest jedną z czterech głównych grup certyfikatu HQE. Obejmuje ona takie aspekty jak zmniejszenie zużycia energii przez odpowiednie rozwiązania koncepcyjne, ograniczenie emisji CO2

ŚRODOWISKO – na które składa się sześć różnych kryteriów, które obejmują między innymi:
                  Planowanie przestrzeni - w tym planowanie działki  i posadowienia obiektu, wpływu na lokalną ludność, planowanie przestrzeni zewnętrznych obiektu
                   Komponenty – zawierające w swym zakresie takie elementy jak wybór materiałów, ich trwałość i  możliwość konserwacji oraz możliwości adaptacyjne
                   Worksite – elementy związane z gospodarką odpadami, zużyciem poszczególnych dóbr i surowców
                   Woda – zużycie wody, wykorzystanie wody deszczowej, gospodarka wodno-ściekowa
                   Odpady – zarządzanie odpadami związanymi z obiektem
                   Design – obejmuje takie zaprojektowanie budynku, które pozwoli na jego późniejszą łatwą konserwację
ZDROWIE – grupa tematyczna składająca się z trzech głównych kryteriów:
                 Jakość przestrzeni – na którą składa się ekspozycja magnetyczna czy specjalne warunki zdrowotne
                 Jakość wody – projektowanie sieci z uwzględnieniem odpowiednich obiegów i temperatur
                 Jakość powietrza – wentylacja, klimatyzacja, LZO ( VOC)
KOMFORT – grupa składająca się z czterech głównych kryteriów:
                  Komfort termalny -  na który składa się klimatyzacja, wentylacja, konstrukcja budynku oraz elementy mające wpływ na komfort termiczny człowieka wewnątrz obiektu.
                  Komfort akustyczny – wewnętrzna i zewnętrzna akustyka, hałaśliwość rządzeń, itp.
                  Komfort wizualny – dostęp do naturalnego i sztucznego oświetlenia
                  Komfort zapachowy – niwelowanie dyskomfortu powodowanego uciążliwymi zapachami

Aby uzyskać certyfikat HQE w pierwszej kolejności należy spełnić założenia warunków wstępnych (PR) dla danego projektu.
Standard HQE w każdej z czerech kategorii przewiduje możliwość przyznania maksymalnie 4 gwiazdek, które następnie po zsumowaniu dają nam ocenę obiektu na następujących poziomach:
HQE Pass – spełnienie założeń PR
HQE Good – 1 do 4 gwiazdek
HQE Very Good – 5 do 8 gwiazdek
HQE Excellent – 9 do 11 gwiazdek
HQE Excepctional – od 12 do 16 gwiazdek
Standard HQE™ łączy odpowiedź na wyzwania  klimatyczne, ochronę środowiska, poprawę jakości życia i poprawę  parametrów ekonomicznych budynków. "Stworzenie globalnej  zrównoważonej wizji, jako odpowiedzi na wyzwania klimatyczne, nie jest  dziełem przypadku. Wynika ona z zaangażowania wszystkich interesariuszy  oraz z mobilizacji przedstawicieli branży – taka jest specyfika standardu HQE™” – powiedział Patrick Nossent, prezes Cerway i Certivéa.

STANDARD HQE POZYTYWNIE WPŁYWA NA ZMIANY KLIMATYCZNE

Sektor  budownictwa jest odpowiedzialny za co najmniej 20% emisji gazów  cieplarnianych związanej z pracami budowlanymi i remontowymi,   wykorzystaniem materiałów i sprzętu, a także ze zużyciem mediów.  Jest  to również sektor określany jako kluczowy w kontekście głównego wyzwania  omawianego podczas tegorocznej konferencji klimatycznej –  stworzenia lokalnych strategii zmierzających do zredukowania emisji  gazów cieplarnianych i utrzymania wskaźnika ocieplenia klimatu na  poziomie poniżej 2°C. Wypracowanie nowych ekologicznych koncepcji  budownictwa i metod zarządzania budynkiem jest konieczne, by móc  ograniczyć szkodliwy dla klimatu wpływ sektora budowlanego.
„Standard  HQE™ ze swoim pozytywnym wpływem na klimat rozszerza swój zasięg,  propagując globalną i odpowiedzialną wizję budownictwa. Międzynarodowy  Szczyt HQE jest dla nas okazją, by ogłosić podpisanie umowy o  partnerstwie z organizacją Écobâtiment w celu wdrożenia standardu HQE™ w  Kanadzie, a także poinformować o pierwszym przypadku przyznania  certyfikatu basenowi znajdującemu się poza Francją –  na Międzynarodowym Uniwersytecie w Rabacie w Maroku. Jesteśmy bardzo  zadowoleni z osiągnięć, które świadczą o rosnącym międzynarodowym  zasięgu HQE oraz o zaangażowaniu jego propagatorów” – powiedziała Corinne Block-Raguin, Dyrektor Wykonawcza Cerway.

HQE TO globalna i odpowiedzialna wizja budownictwa

Certyfikat HQE™ może zostać przyznany budynkowi każdego typu mieszkaniom, biurom, budynkom szkolnym, obiektom sportowym, szpitalom, obiektom handlowym i logistycznym – ale także infrastrukturze i całym dzielnicom. Mogą się ubiegać o niego obiekty dowolnego przeznaczenia będące w budowie, remontowane lub już eksploatowane.

Koncept HQE™  charakteryzuje się podejściem obejmującym wiele kryteriów i angażującym  wszystkich interesariuszy. Zespół odpowiedzialny za certyfikację HQE™  sam określa cele do zrealizowania w konkretnej sytuacji oraz swobodnie wybiera rozwiązania architektoniczne i techniczne dla danego obiektu.

Zachowuje przy tym równowagę między zapewnieniem ochrony środowiska (zużycie energii, wody, emisja CO 2, zagospodarowanie odpadów, zachowanie bioróżnorodności itd.), dążeniem do poprawy jakości życia oraz wymogiem oszczędnej eksploatacji.  Jest to najlepsza koncepcja modelowego budynku, który jednocześnie odpowiada wyzwaniom zrównoważonego miasta. HQE™  pozwala ponadto kontrolować koszty i harmonogram prac, niezależnie od  miejsca budowy. Na etapie eksploatacji obiektu zastosowane standardy  HQE™ umożliwiają ograniczenie wydatków i ryzyka związanego ze zużyciem  materiału. Certyfikat stanowi także wartość dodaną w przypadku wynajmu  lub sprzedaży.
Cerway: Organizacja obecna w 18 krajach na 4 kontynentach, przyznaje wszystkie certyfikaty HQE™ na świecie i jest liderem certyfikacji budynków mieszkalnych we Francji. Filia Cerqual.
Certivéa: Filia Cerway, organizacja  nadająca wszystkie certyfikaty HQE™ oraz lider certyfikacji budynków  niemieszkalnych, infrastruktur i terenów zrównoważonych we Francji.
Ruch HQE:  Został stworzony, aby skuteczniej stawić czoła wyzwaniom społecznym i  klimatycznym w zakresie budownictwa oraz propagować punkt widzenia osób  zaangażowanych na rzecz polepszenia jakości życia, poszanowania  środowiska naturalnego i poprawy parametrów energetycznych budynków.  Działania Ruchu HQE obejmują m.in. programy współpracy w zakresie  innowacji, takie jak HQE Performance oraz działania edukacyjne  skierowane zarówno do osób z branży, jak i do szerszej publiczności.

Autor: Barbara Jackowska
Opracowanie: ECOSQUAD
Wróć do spisu treści