Raportowanie ESG - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
ESG - environmental, social and governance,
 
czyli raportowanie pozafinansowe

 
 
W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego obrotu i zatrudnienia, obowiązek raportowania niefinansowego może obejmować firmy już za 2024 rok. Warto więc zapoznać się z wymogami takiego raportowania a także terminami wprowadzenia w poszczególnych rodzajach przedsiębiorstw.
 
 
ESG czyli trzy aspekty pozafinansowe: środowisko, społeczeństwo, zarządzanie organizacją
 
ESG stworzono w oparciu o dyrektywę CSRD i uzupełniające ją standardy ESRS, taksonomię unijną ustanawiającą wspólny system klasyfikacji w celu identyfikacji zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej oraz rozporządzenie SFDR skierowane rynku finansowego, mające na celu uzyskanie większej przejrzystości dotyczącej aspektów zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym.
 
W ramach raportowania ESG wyodrębniono trzy sektory, w których raportowanie pozafinansowe ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa.

 
Środowisko
 
W kwestiach środowiskowych raportowanie powinno objąć takie aspekty jak:
 
·        Zużycie energii pierwotnej i odnawialnej
·        Zużycie wody
·        Gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie
·        Emisję gazów cieplarnianych
·        Wpływ inwestycji na środowisko
·        Certyfikacja nieruchomości
·        Zrównoważony transport
·        Łańcuch dostaw
·        Zużycie zasobów naturalnych i użytkowanie gruntów
 
Społeczeństwo

Aspekt społeczny obejmuje wiele kwestii:
·        Równość płci w zatrudnieniu
·        Równość płac
·        Warunki pracy
·        Dostępność dla osób niepełnosprawnych
·        Polityka antydyskryminacyjna
·        Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
·        Możliwości rozwoju i awansu
·        Wpływ na lokalną społeczność i działania poza własną strefą biznesową
 
Zarządzanie organizacją

W ramach zarządzania wyodrębniono:
·        Etykę i kulturę biznesu
·        Uwzględnienie standardów biznesowych partnerów
·        Ochrona danych i prywatności
·        Przeciwdziałanie korupcji i nepotyzmowi
·        Transparentność raportowania finansowego i pozafinansowego
 

 
Warto zauważyć, że część z powyższych aspektów jest już realizowana przez firmy, gdyż obligowały je do tego wcześniejsze normy lub pozyskane certyfikaty, jak ISO14001. W kwestii społecznej i zarządzania organizacją, odzwierciedlenie aspektów znajduje się w CSR czy też wytycznych dla ISO9001.  ESG systematyzuje jednak te informacje i nakłada obowiązek tworzenia raportu, z którym każdy akcjonariusz może się zapoznać.

Kiedy raportowanie zacznie obowiązywać i kogo?

Obowiązek raportowania ESG wynika z dyrektywy 2014/95/UE , który do polskiego prawa wprowadzono ustawą o rachunkowości z dn. 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61)
 
Zakres obowiązuje wszystkie duże przedsiębiorstwa oraz sektor MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców.
 
Raportowaniem są objęte przedsiębiorstwa, które spełniają poniższe warunki:
·        Raport za rok 2024 w odniesieniu do roku 2023 złożony w roku 2025 - Dla dużych spółek, które aktualnie tworzą raporty w oparciu o dyrektywy NFRD
·        Raport za rok 2025 w odniesieniu do roku 2024 złożony w roku 2026 - Dla dużych spółek, które dotychczas nie tworzyły raportów w oparciu o dyrektywy NFRD (zatrudniających ponad 250 osób lub/i posiadających 40 mln euro obrotu lub/i posiadających ogółem 20 mln euro aktywów) ), tj. wszystkie pozostałe duże jednostki notowane i nienotowane na GPW oraz pozostałe duże grupy kapitałowe (czyli wszelkiej wielkości jednostki dominujące dużych grup kapitałowych)
·        Raport za rok 2026 w odniesieniu do roku 2025 złożony w roku 2027 - Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 pracowników obowiązkiem tym zostaną obarczone od 2027 w raporcie za rok 2026.

Prowadzimy szkolenia oraz wdrożenia działań zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach, pomagając Państwu odnaleźć się w nowych przepisach.
Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą, consultingiem, wdrożeniem lub szkoleniem - zapraszamy do kontaktu lub prosimy o informację na adres Ecosquad@ecosquad.pl
 
 
Wróć do spisu treści