REACH - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
REACH
Podstawowe informacje na temat systemu REACH
Dotychczasowy  system kontroli chemikaliów w Unii Europejskiej oparty był na szeregu  dyrektyw i rozporządzeń, tworzonych na przestrzeni kilku dekad. W jego  ramach istniały odrębne reguły dla „istniejących” oraz „nowych”  substancji Niestety, system ten nie spełnił pokładanych w nim nadziei.  Nie udało się dzięki niemu uzyskać wystarczających danych na temat  wpływu większości substancji na zdrowie człowieka oraz środowisko  naturalne.
Przez pojecie substancje „istniejące” rozumiano  wszystkie substancje, które były obecne na europejskim rynku w latach  1971-1981 (szacuje się ich liczbę na około 100 tys.), natomiast za  substancje „nowe” uznano wszelkie substancje, które pojawiły się na  rynku europejskim po 19 września 1981 r.
Z uwagi na fakt, iż  obowiązek szczegółowych badań dotyczył jedynie substancji „nowych”, nie  posiadano odpowiednich informacji na temat zdecydowanej większości  substancji obecnych na rynku europejskim. Uniemożliwiało to skuteczną  kontrolę ryzyka stwarzanego przez te substancje.
Rozporządzenie  REACH zmienia dotychczasową sytuację. W jego ramach przyjęto szereg  zmian mających na celu usprawnienie zarządzania i kontroli obrotu  chemikaliami na terenie Unii Europejskiej. Znika podział na substancje  „nowe” oraz „istniejące” - objęte zostały one wspólnym systemem. Ciężar  odpowiedzialności za dokonywanie oceny ryzyka oraz badań danej  substancji został przeniesiony z władz na przemysł. Producenci i  importerzy zobowiązani zostali do dokonania rejestracji substancji.  Dalsi użytkownicy zostali włączeni do systemu kontroli chemikaliów,  dzięki czemu informacja o ryzyku stwarzanym przez substancje znajdzie  się w całym łańcuchu dostaw.
Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH to:
1. Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego;
2. Utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego;
3. Zapobiegnięcie fragmentaryzacji rynku wewnętrznego;
4. Wzmocnienie przejrzystości;
5. Integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej;
6. Ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych;
7. Zgodność z zobowiązaniami UE w ramach WTO.
W  dziale tym zamieszczone są najbardziej ogólne informacje dotyczące  systemu REACH. Jeżeli system ten nie jest Państwu dobrze znany, zalecane  jest zapoznanie się z poniższymi materiałami w pierwszej kolejności.
Co to jest REACH?
Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania  chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych  przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania  niektórych chemikaliów (obowiązujący tekst na stronie –  http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm – Dz.U. L 136 z 29.05.2007 r.).
Rozporządzenie  REACH, obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa  polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. i zastępuje  kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych,  zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego  ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
Jakie chemikalia reguluje REACH?
Przepisom  rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia,  jednakże szereg chemikaliów, takich jak np. środki ochrony roślin,  produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do  żywności lub pasz, regulowane innymi przepisami wspólnotowymi, są  wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów  rozporządzenia. Rejestracji nie podlegają także substancje pozyskiwane z  przyrody, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane  chemicznie.
Czy przepisy REACH dotyczą mojej działalności?
REACH bezpośrednio dotyczy mojej działalności, jeżeli:
• produkuję lub importuję (spoza UE) substancje lub mieszaniny chemiczne,
•  produkuję lub importuję (spoza UE) wyroby (materiały budowlane,  elektronikę, zabawki, maszyny, części zamienne, tekstylia i szereg  innych), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia  lub które w sposób zamierzony uwalniają substancje chemiczne podczas  stosowania.
Przepisy rozporządzenia dotyczą także producentów  mieszanin (farb, lakierów, olejów, środków czyszczących i szeregu  innych) oraz w pewnym zakresie także profesjonalnych użytkowników  chemikaliów.
REACH może także wpłynąć pośrednio na moją działalność,  poprzez oddziaływanie na dostawców kupowanych przeze mnie chemikaliów w  UE i poza UE.
Gdzie znajdę więcej informacji?
Tekst  rozporządzenia oraz inne informacje można znaleźć także na stronie  Biura do Spraw Substancji Chemicznych http://www.chemikalia.gov.pl oraz  na stronie Ministerstwa Gospodarki  http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/REACH/.
Pomoc dotyczącą określenia obowiązków nałożonych rozporządzeniem REACH można uzyskać w:
• Biurze do Spraw Substancji Chemicznych, które zostało ustanowione jako krajowe centrum informacyjne ds. REACH,
• instytucjach świadczących pomoc przedsiębiorcom, wymienionych przez Ministerstwo Gospodarki pod adresem podanym powyżej,
•  Europejskiej Agencji Chemikaliów http://echa.europa.eu/ - w  szczególności warto skorzystać z Nawigatora zamieszczonego na stronie  Agencji.

Wróć do spisu treści